top of page
_G2A1005 (1).jpg

Algemene verkoopsvoorwaarden

NL

Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden, geschieden, al onze verkopen onder de hierna volgende voorwaarden. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. 

 1. Leveringstermijn: de opgegeven leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieven titel. Het overschrijden van de voorziene leveringstermijn kan onder geen enkele voorwaarden, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van de verkoper, de verb re king van de koopovereenkomst met zich meebrengen. Het uitstel of de niet-levering kan bovendien geen oorzaak zijn voor het ontstaan van een recht tot schadevergoeding in hoofde van de koper. Elke vertraging in de uitvoering waarvan wij als verkoper kennis zouden krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de koper. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

 2. Overeenstemmende uitvoering: De overeenstemmende uitvoering wordt aIleen gewaarborgd mits een gebruikelijke afwijking. 

 3. Plaats van levering-Vervoer: Behoudens bijzondere bepaling geschieden de leveringen in de fabriek van de verkoper. De koopwaren reizen op risico van de koper.

 4. Klachten en terugzendingen: De klachten, wegens een andere reden dan de verholen gebreken, zijn nul en van gener waarde indien zij niet binnen de acht dagen na het ontvangen der goederen schriftelijk worden uitgebracht. Om ontvankelijk te zijn, moeten de klachten betreffende verholen gebreken binnen de 12 maanden na ontvangst der goederen ingediend warden. De verkoper behoudt zich het recht om de rechtmatig geweigerde koopwaar te vervangen. Zander schriftelijke toestemming van de verkoper mag de waar niet teruggezonden warden en deze toestemming sluit geenszins erkenning in.

 5. Betaling: De koopwaar is betaalbaar in de woning van de verkoper, uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum, behoudens specifieke vermelding op de factuur. led ere vertraging in de beta ling brengt voor de koper de verplichting mee van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest te betalen van 12% 's jaars en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. lngeval op de vervaldag van de factuur de beta ling niet plaats heeft, behoudt de verkoper zich het recht over te gaan tot vordering van de hoofdsom verhoogd met de intresten en andere bedragen verschuldigd krachtens de onderhavige voorwaarden, hetzij door een geaccepteerde of niet geaccepteerde wissel, ontvangkaar, kwijtschrift of alle andere betalingswijzen: de kosten die uit deze invordering voortspruiten, vallen ten laste van de koper. lndien een vervallen factuur onbetaald blijft, zonder een behoorlijke rechtvaardiging binnen een termijn van 15 dagen die volgt op de toezending van een ingebrekestelling zal ons, voor de administratieve kosten, veroorzaakt door de wanbetaling, een forfaitaire en onherleidbare vergoeding verschuldigd zijn die 15% beloopt van het bed rag dat onbetaald bleef na het verstrijken van de voornoemde termijn, zulks met een minimum van 25 EUR. De onderhavige clausule doet geen afbreuk aan de verplichting de hierboven voorziene verwijlintresten te betalen.

 6. Overmacht: De gevallen, die aan de overmacht of toeval moeten toegeschreven warden, schorsen van rechtswege termijnen van uitvoering van verplichtingen der partijen. Niettemin heeft iedere partij het recht het contract zonder enige vergoeding teniet te doen, indien de aldus veroorzaakte, verlenging een vertraging van meer dan zestig dagen met zich meebrengt. De aanvullende uitstellen, na de ingebrekestelling, worden niet geschorst door gevallen van overmacht of toeval. De verkoper zal in dit geval geen enkele schadevergoeding aan de koper verschuldigd zijn. 

 7. Schorsing en annulering van het contract (uitdrukkelijk beding van ontbinding): lndien de koper dit contract of een ander contract met de verkoper geheel of gedeeltelijk niet uitvoert, kan de verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van zijn eigen verplichtingen opschorten. Bovendien kan de verkoper onverminderd zijn recht op schadevergoeding, indien de koper zijn verplichtingen niet tijdig nakomt, dan wel geheel of gedeeltelijk niet nakomt ten alien tijde, met kennisgeving bij ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst, zonder ingebrekestelling dit contract van rechtswege geheel of gedeeltelijk als onbestaande beschouwen. In dit geval moet de koper onverwijld en uiterlijk 48 uren na ontvangst van de kennisgeving de identificeerbare goederen ter beschikking van de verkoper stellen. De koper is in dat geval een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum, rekening houdend met de potentiele schade, forfaitair wordt vastgesteld op 35%van de prijs, exclusief BTW, onder voorbehoud van het recht van de verkoper de werkelijk geleden schade te bewijzen en volledige schadeloosstelling te vorderen. De verkoper behoudt het recht om nog niet geleverde bestellingen te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten, op voorwaarde dat hij de koper daarvan op de hoogte brengt.

 8. Bevoegde rechtbank: de verkoper behoudt zich het recht ieder geschil voortvloeiend uit het onderhevig contract voor te leggen aan de rechtbanken van zijn rechtsgebied. De overeenkomst wordt uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Het Belgische recht is van toepassing.

 9. Afwijkingen: het uitgeven van een handelseffect of elke andere regeling brengt aan de bedingen van onderhavig contract noch een vernieuwing noch een afwijking aan.

 10. Eigendomsvoorbehoud: De aan de koper geleverde goederen, zelfs wanneer deze door hem warden gebruikt, blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de beta ling van hun prijs. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen, noch aan derden af te slaan of als zekerheid aan te wenden, zolang zij eigendom van de verkoper blijven. In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs door de koper verschuldigd. Worden de koopwaren toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde waren. De koper draagt vanaf het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst het risico van beschadiging, vernieling en verdwijning.

FR

Conditions Generales de vente

Sous reserve de conditions particulieres eventuellement en vigueur prevalant sur les presentes conditions generales, taus nos ventes se font aux conditions mentionnees ci-dessous. Des conditions prevalent de plein droit sur les conditions d'achat du client. La nullite eventuelle d'une ou plusieurs clauses des presentes conditions generales, ne porte pas prejudice a !'application de toute autre clause. 

 1. Delai de livraison : Les delais de livraison ne sont donnes qu'a titre indicatif. Le depassement du delai de livraison prevu ne peut plus, le retard ou la non-execution de la livraison ne peut creer un droit a dedommagement dans le chef de l'acheteur. Ce pendant, nous aviserons l'acheteur le plus rapidement possible de tout retard dans !'execution, dont nous serions informes en tant que vendeur. Des modifications de la commande entra7nent automatiquement l'annulation des delais probables de livraison proposes.

 2. Conformite d'execution: La conformite d'execution n'est garantie que sous reserve d'une tolerance d'usage.

 3. Lieu de livraison et transport: Sauf stipulation speciale, les marchandises sont livrables a l'usine du vendeur. Les marchandises voyagent aux risques et perils de l'acheteur.

 4. Reclamations et retours : Les reclamations autres que celles pour vices caches sont non avenues, si elles ne sont pas formulees par ecrit dans les huit jour de la reception. Concernant les vices caches, les reclamations pour etre recevables devront etre introduites dans les 12 mois de la reception. Le vendeur se reserve le droit de rem placer la marchandise refusee legitimement. Aucun retour ne pourra etre effectue sans le consentement ecrit du vendeur, ce consentement n'impliquant aucune reconnaissance.

 5. ​Paiement : La marchandise est payable au domicile du vendeur, au plus tard dans les 30 jours, sauf stipulations specifiques sur la facture meme. Tout retard de paiement oblige l'acheteur, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d'un interet de 12% l'an, ceci sans prejudice des dommages et frais eventuels. Le vendeur se reserve le droit, en cas de non-paiement a l'echeance de la facture, de faire proceder a l'encaissement du montant principal majore des interets et autres sommes dues en vertu des presentes conditions, soit par traite acceptee ou non, care-recepisse, re􀀡u ou tout autre mode de paiement: les frais resultant de ces encaissements etant a charge de l'acheteur. Si la facture echue reste impayee, sans qu'il en soit dument justifie dans les 15 jours suivant l'envoi d'une mise en demeure, ii nous sera du pour frais administratifs occasionnes par le retard de paiement, une indemnite forfaitaire et irreductible egale a 15% du montant demeure impaye a !'expiration du susdit delai, avec un minimum de 25 euros. La presente clause ne deroge pas a I' obligation des interets moratoires prevus ci-dessus.

 6. ​Force majeure: Les cas fortuits et de force majeure suspendent de plein droit les delais d'execution des obligations des parties. Toutefois chacune des parties est en droit d'annuler le contrat sans indemnite si la prolongation occasionne de la sorte provoque un retard de plus de soixante jours. Les delais complementaires a pres mise en demeure ne sont pas suspendus par les cas fortuits et de force majeure. Dans ce cas, le vendeur n'est pas tenu de verser des dommages-interets a l'acheteur.

 7. Suspension et annulation du contrat ou tout autre contrat conclu avec le vendeur, ce dernier est autorise de plein droit et sans mise en demeure a suspendre !'execution de ses propres obligations. En outre et sans prejudice au droit de reclamer reparation du dommage subi, vendeur peut en cas de retard d'execution, d'inexecution partielle ou totale des obligations de l'acheteur, invoquer a tout moment : moyennant notification par lettre recommandee a la paste avec accuse de reception, la resolution de plein droit et sans mise en demeure de tout ou partie du present contrat. Ence cas l'acheteur mettra immediatement et au plus tard dans les 48 heures de la reception de la notification, les marchandises identifiables a la disposition du vendeur. Dans ce cas, l'acheteur sera tenu de payer au vendeur des dommages-interets dont le minimum est fixe conventionnellement, tenant compte du dommage potentiel, a 35% du prix, TVA exclu, sous reserve du droit du vendeur de prouver des dommages plus considerables. Le vendeur se reserve le droit d'annuler les commandes qui n'ont pas encore ete livrees ou de suspendre la livraison, a condition que l'acheteur, a condition que l'acheteur soit averti. 

 8. ​Tribunal competent: Le vendeur se reserve le droit de soumettre tout litige derivant du present contrat aux tribunaux de son ressort. L'execution du contrat a lieu au siege du vendeur. Le droit beige s'applique au contrat.

 9. Derogation : Le tirage d'un effet de commerce ou tout autre arrangement n'opere ni novation, ni derogation aux clauses du present contrat.

 10. Reserve de propriete: Les marchandises restent la propriete du vendeur jusqu'au paiement integral de leur prix. L'acheteur s'abstient de vend re ou ceder les marchandises a des tiers ni de les utiliser en tant que surete, tant qu'elles restent la propriete du vendeur. En cas de non-respect de celle interdiction, des dommages-interets s'elevant a 50% du prix seront dus par l'acheteur au vendeur. En cas de revente des marchandises, le droit sur le prix de vente qui en decoule se substitue aux marchandises fournies. L'acheteur supporte le risque de deterioration, de destruction et de disparition des marchandises a partir de la conclusion de la convention.

Create your dream collection.
Tell us about your brand today.

bottom of page